https://www.youtube.com/watch?v=7DkVIKMfRDk
Полиции НЕТ , есть беспредельщики !!!
https://www.youtube.com/watch?v=mAnXfoVtLjY
https://www.youtube.com/watch?v=pXsBSOBnqtE

Отредактировано ЯНЕЖ 2 (2017-04-06 11:49:26)